post image

POSEBNI USLOVI

POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA POŠTANSKOG OPARATORA “IN TIME EXPRESS d.o.o.”

Usluge se obavljaju u skladu sa Zakonom kojim se regulišeobavljanje poštanskih usluga u Republici Srbiji, Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga i ovim Posebnim uslovima. Ovi posebni uslovi biće objavljeni na zvaničnom sajtu www.in-time.rs , poštanskog operatora “IN TIME EXPRESS d.o.o.” (U daljem tekstu “IN TIME EXPRESS”).
Termin IN TIME EXPRESS označava bilo kojeg člana mreže IN TIME. Radno vreme IN TIME EXPRESS-a je od 08-16 časova, radnim danima (od ponedeljka do petka). Usluge koje pruža IN TIME EXPRESS u unutrašnjem poštanskom saobraćaju ograničene su na teritoriji Republike Srbije.

Poslovnice IN TIME EXPRESS-a:
• Srbija – Beograd
IN TIME EXPRESS obavlja siguran prijem, preradu, prevoz i uručenje poštanskih pošiljaka od mesta prijema do mesta uručenja, u skladu sa ovim posebnim uslovima i uz naknadu koju određuje važeći cenovnik (u prilogu ovih posebnih uslova) ako ugovorom između ugovornih strana nije drugačije određeno, uz poštovanje Zakona o poštanskim uslugama i drugim podzakonskim aktima. Procedura, način i sredstva transporta predstavljaju pravo i odgovornost IN TIME EXPRESS-a.
IN TIME EXPRESS obavlja usluge koje spadaju u nerezervisane poštanske usluge koje ne pripadaju univerzalnim poštanskim uslugama i usluge dodatne vrednosti-ekspres usluge u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju:

Usluge dodatne vrednosti:
1. ekspres usluge u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju;
Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kojem davalac poštanskih usluga naplaćuje svoje usluge.;
Poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge;
Registrovana pošiljka je poštanska pošiljka sa registrovanim brojem prijema za koju se izdaje potvrda o prijemu, a primaocu uručujeuz potpis i posebno se evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga ili u pojedinim fazama.
Poštanske usluge su usluge prijema, prerade, prevoza i uručenja poštanskih pošiljaka u unutrašnjem ili međunarodnom saobraćaju.
Davalac poštanskih usluga je pravno live ovlašćeno za obavljanje poštanskih usluga saglasno Zakonu o poštanskim uslugama, ovim posebnim uslovima, opštim aktima koje donosi Agencija i ostalim podzakonskim aktima.
Poštanski operator je domaće ili strano pravno lice koje je neposredan davalac poštanskih usluga saglasno Zakonu o poštanskim uslugama.
Poslovnica poštanskog operatora je poslovni prostor gde se obavljaju poštanske usluge.
Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge i koje je nosilac prava i obaveza iz ugovora po pristupu do uručenja poštanskih pošiljaka.
Primalac je pravno ili fizičko lice kome je upućena poštanska pošiljka, radi uručenja.
Korisnik poštanskih usluga je primalac ili pošiljalac.
Prilikom prijema registrovane poštanske pošiljke pošiljaocu se obavezno izdaje potvrda-prevoznica o prijemu koja mora da sadrži elemente na osnovu kojih se može utvrditi identitet pošiljke, datuma prijema, masa, vrednost, naplaćena poštarina i posebne usluge. Prevoznica označava numerisan dokument/formular propisan od strane IN TIME EXPRESS-a ili vazdušni tovarni list koji poseduje sve obavezne elemente za pravilno adresovanje pošiljke i služi kao potvrda o prijemu pošiljke. Pravilno adresovanje pošiljke podrazumeva:
- čitko ime i prezime pošiljaoca i primaoca i/ili naziv pravnog lica pošiljaoca i primaoca
- tačna adresa pošiljaoca i primaoca
- sadržaj pošiljke
- datum preuzimanja i uručenja pošiljke
- masa pošiljke
- način plaćanja poštarine
- vrednost pošiljke
- iznos poštarine

Pošiljka podrazumeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednoj prevoznici i koja se otprema na bilo koji način koji odabere IN TIME EXPRESS, uključujući vazdušnim putem, drumskim ili bilo kojim drugim sredstvom.

U slučaju gubitka ili potpunog ili delimičnog oštećenja sadržine pošiljke ili prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke u unutrašnjem saobraćaju IN TIME EXPRESS je dužan da pošiljaocu ili ovlašćenom licu naknadi štetu i to:

- gubitak ili potpuno oštećenje registrovane pošiljke – desetostruki iznos naplaćene poštarine
- prekoračenje roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke – petostruki iznos naplaćene poštarine
- oštećenje ili umanjene sadržaja registrovane pošiljke – iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.

U međunarodnom saobraćaju primenjuju se međunarodne konvencije i druga međunarodna akta, kao i posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga.

IN TIME EXPRESS će poduzeti svaki napor kako bi uručio pošiljku prema redovnom rasporedu isporuka IN TIME EXPRESS-a. IN TIME EXPRESS ne odgovara za štetu ili gubitke koji mogu nastati zbog kašnjenja ako IN TIME EXPRESS da je do kašnjenja, gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke došlo usled uzroka koji se nisu mogli predvideti ni izbeći ili otkloniti, zbog prirode sadržine pošiljke ili krivicom pošiljaoca kao i dejstvom više sile.

Rokovi za uručenja pošiljaka u međunarodnom prevozu sa državama: Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora:

- uobičajeni rok dostave do 72 h

Rokovi za uručenja pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju “danas za sutra”:

- za ekspres usluge uručenje narednog dana do 20:00 časova

U rokove za uručenje pošiljaka ne ulaze:
- dan prijema
- dani kada IN TIME EXPRESS ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno uručenje pošiljaka i dani državnih praznika

Takođe, u rokove se ne računa i vreme kašnjenja:

- vreme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca
- vreme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice IN TIME EXPRESS-a
- ako je pošiljka primljena posle zadnje otpreme iz poslovnice IN TIME EXPRESS-a
- vreme u toku kojeg se pošiljka nalazi pod carinskim nadzorom

IN TIME EXPRESS može sa korisnicima usluga dogovoriti posebne rokove za uručenje.

Pod uručenjem poštanskih pošiljaka u poslovnim prostorijama poštanskog operatora (u daljem tekstu: isporuka) podrazumeva se predaja pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu i to u sledećim slučajevima:

- kada je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke;
- kada su pošiljke naslovljene na fizička lica, a u adresi primaoca imaju naziv korisnika poštanskog pregratka.

Za određene poštanske pošiljke moraju biti ispunjeni i uslovi predviđeni drugim zakonima, odnosno propisima donetim na osnovu zakona, a naročito:

- za pošiljke u unutrašnjem saobraćaju čiju sadržinu čine predmeti za čiji je prenos potrebno odobrenje nadležnih državnih organa, pošiljalac je dužan da takvo odobrenje priloži
- za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, čija sadržina podleže carinskom pregledu, odnosno deviznoj kontroli, postupa se u skladu sa carinskim, odnosno deviznim propisima.

Zabranjen je prijem i prenos pošiljakakoje sadrže opasne i štetne materije, kao i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi. IN TIME EXPRESS ne prihvata na prenos: eksplozivne, zapaljive i radioaktivne materije, oružje i municiju, korozivne supstance, narkotike, otrove, gotov novac, nakit, plemenite metale, drago kamenje, kvarljive prehrambene proizvode, žive životinje, bilje i uošte predmete koji zbog svoje same prirode predstavljaju opasnost od samouništenje ili se zbog njih mogu uništiti druge pošiljke.

U cilju onemogućavanja predaje navedenih materija i predmeta, IN TIME EXPRESS ima pravo provere sadržine pošiljke, kao i obustavljanja prijema u slučaju da je sadržina zakonom zabranjena, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. Pošiljalac je u svakom slučaju odgovoran za štetu koja može biti pričinjena licima ili drugim predmetima, zbog lažnog prijavljivanja sadržaja zabranjenih za prijem, prevoz i uručenje.

Pošiljke se ne mogu uručivati na poštanske fahove. Pošiljke se uručuju na adresu primaoca kaoju je dao pošiljalac ali za kojeg i nije nužno da bude imenovan lično kao primaoc, u skladu sa zakonom i opštim uslovima.

Ako primalac odbije uručenje pošiljke ili odbije da plati uslugu ili se pošiljka smatra neprihvatljivom ili ako je procenjena za potrebe carinjenja ili ako se primalac ne može locirati, IN TIME EXPRESS će preduzeti razumne napore da pošiljku vrati pošiljaocu o njegovom trošku. Ukoliko pošiljalac i primalac odbiju prijem pošiljke, smatra se da su se odrekli prava vlasništva u korist IN TIME EXPRESS-a koji može pošiljku prodati ili je se rešiti bez ikakve odgovornosti prema pošiljaocu i primaocu ili bilo kome drugom, a uz prethodnu primenu naplate usluga i sa tim povezanih administrativnih troškova i u skladu sa zakonom i opštim uslovima.

Ako se u tokovima prenosa pronađe stvar za koju se utvrdi da pripada nekoj pošiljci, nađena stvar se vraća u tu pošiljku, uz zapisnik o neispravnosti pošiljke koji je IN TIME EXPRESS dužan da sačini komisijski, uručuje pošiljku primaocu.

Ako ne može da se utvrdi kojoj pošiljci pripada nađena stvar, ostaje kod IN TIME EXPRESS-a na čuvanju.

Ako se vlasnik nađene stvari ne javi i ne preuzme je u roku od 30 dana od dana kada je nađena, IN TIME EXPRESS nađenu stvar prodaje po postupku utvrđenum opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Ako se vlasnik nađenih isprava i drugih dokumenata ne javi u roku od 30 dana, IN TIME EXPRESS će isprave i druga dokumenta dostaviti organu koji ih je izdao ili nadležnom organu opštine.

Iznos dobijen prodajom nađene stvari po odbitku troškova i nađena novčana sredstvačuvaju se godinu dana od dana kada su nađeni.

Ako se vlasnik ne javi u roku od predhodnog stava, iznos od prodaje nađene stvari, odnosno nađena novčana sredstva, postaju vanredni prihodi IN TIME EXPRESS-a.

Ako je stvar nađena u poslovnim prostorijama IN TIME EXPRESS-a, koje su namenjene za neposredan rad sa korisnicima poštanskih usluga, važe opšti propisi o nađenim stvarima.

Troškovi prijema, prerade, prevoza i uručenja pošiljke obračunavaju se po težini a prema važećem cenovniku IN TIME EXPRESS-a. Svaka pošiljka se može ponovo vagati ili ponovo meriti od strane IN TIME EXPRESS-a da bi se potvrdila kalkulacija. Pošiljalac će platiti ili nadoknaditi IN TIME EXPRESS-u sve troškove prijema, prerade, prevoza, uručenja, skladištenja, carinskih dažbina i poreza za usluge koje je davao IN TIME EXPRESS, u svoje ime ili za primaoca ili bilo koju treću stranu, te sva potraživanja, naknade i troškove koji mogu nastati u slučaju da se utvrdi da je pošiljka neprihvatljiva za transport.

IN TIME EXPRESS je dužan da kvalitetno i na propisan način obavlja poštanske usluge.

IN TIME EXPRESS u unutrašnjem transportu iz svoje odgovornosti odgovara saglasno odredbama Zakona o poštanskim uslugama, pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga i ovim posebnim uslovima.

Ukoliko pošiljaoc želi da osigura punu vrednost svoje pošiljke u prevozu mora da zaključi polisu osiguranjasa svojim osiguravajućim društvom. Troškovi osiguranja pune vrednosti pošiljke u prevozu nisu uključeni u cenu poštanske usluge IN TIME EXPRESS-a.

Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može IN TIME EXPRESS-u da podnese reklamaciju u roku od šest meseci od dana predaje pošiljke.

Reklamacije iz prethodnog stava, za pošiljke koje su predate IN TIME EXPRESS-u, podnose se IN TIME EXPRESS-u u pisanoj formi.

IN TIME EXPRESS je dužan da se izjasni o osnovanosti reklamacije, u roku od 30 dana od dana njenog podnošenja. Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice ne podnese reklamaciju u predviđenom roku, gubi prava koja mu po odredbama ovih posebnih uslova kao i po odredbama Zakona o poštanskim uslugama pripadaju u slučaju gubitka poštanske pošiljke, odnosno prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke.

Primalac ili ovlašćeno lice može IN TIME EXPRESS-u da izjavi reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržine registrovane pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog dana.

Prava korisnika poštanske usluge koja se odnose na potraživanje naknade štete i svih ostalih potraživanja vezana za ugovor o obavljanju poštanskih usluga kao i rokovi zastarelosti propisana su odredbama Zakona o poštanskim uslugama.

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga stupa na snagu od dana dobijanja saglasnosti os strane Agencije za poštanske usluge Republike Srbije.